حقیقت کمیکی ۳۲

 
داستانی از مهافظین کهکشان بر اساس ونوم وجود داره که …