آنچه در دنیای قهرمانان میگذرد

حقیقت کمیکی ۳۲

 
داستانی از مهافظین کهکشان بر اساس ونوم وجود داره که …